Kasutusloast

Juhul, kui Teile kuulub ebaseaduslikke ehitisi ehitusaluse pinnaga üle 20 m2, olgu nad siis kas dokumenteerimata juurdeehitised või ümberehitised või Teie hoone on valminud ja ei ole kasutusluba taodeldud, siis olete sattunud õigesse kohta.

1. juulil 2015 aastal jõustus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Sellest tulevnevalt on ehitusregistris olevatel andmetel õiguslik tähendus. Seaduse kohaselt tuleb ehitusregistri andmed korrastada 2020 aasta 1. jaanuariks. Selle eiramise korras on kohalikul omavalitsusel õigus alustada haldusmenetlus, mille eiramisel on õigus füüsilisele isikule rakendada sunniraha kuni 10 000 eurot.

Oluline ei ole hoone seadustamine ja kasutusluba ainult riigi pärast, vaid eelkõige enda turvalisuse pärast. Kasutusluba hoonele on nagu ülevaatus sõiduautole. Selle protsessi läbiteinud kinnisvara omanikud on veendunud, et nende elektrisüsteemid vastavad nõuetele, ehitis on konstruktsiooniliselt püsiv ja tuleohutusnõuded on täidetud.

Et hoone oleks seaduslik, on oluline ka kommertspankadele ja kindlustusandjale. Nimelt kinnisvara müümisel on oluline pangale kasutusloa olemasolu. Ilma selleta tõenäoliselt pank ei anna ostjale laenu ja kinnisvara võib jäädagi finantseerimise taha panga poolt. Samuti kindlustuse jaoks on oluline, et hoone vastaks kõikidele ohutusnõuetele ja õnnetusjuhtumi korral võib tekkida kahjude korvamisega probleem ebaseadusliku või kasutusloata hoone puhul.

Kõikide eelnimetatud probleemide vältimiseks ja enda südamerahu hoidmiseks soovitame võtta meiega ühendust.

Menetluse protsess:

01 Konsulteerime klienti. Vaatame üle dokumentatsiooni ja tekitame vajadusel puuduolevad dokumendid. Kontrollime hoone üle ja anname tagasisidet puuduste osas. Kanname andmed sisse läbi ehitusregistri ja suhtleme kohaliku omavalitsusega.
02 Menetlusprotsessi aeg suhtleme kohaliku omavalitsusega ja hoiame Teid kursis toimuvaga, kuni on saadud kõigilt ametkondadelt kooskõlastused kasutusloa kõlbilikkuse kohta.
Tulemuseks seaduslik hoone.
Pakutavad teenused